ASTRONET LIMITED COMPANY
Đem giá trị cốt lõi đến công trình của bạn

CONTACT US

ASTRONET LIMITED COMPANY.

Office    :    No.02, Service area 1 Xa La, Phuc La Ward, Ha Dong District, Ha Noi City

Address : Lot 309-310, Service area  Xa La, Phuc La Ward, Ha Dong District, Ha Noi City

Tax Code0105408773

Tel        : (84-24) 73.006.393/ (84-24) 73.006.394/ (84-24) 73.006.395

Account number: 0451000216818

Opens at: Bank for Foreign Trade of Vietnam - Vietcombank branches Thanh Cong


Company's map


 
SUPPORTS
Hotline :   0904 863 966

Hành chính nhân sự:
Ms Ngọc
ĐT: 0366 001 491
Email:tuyendungastronet01@gmail.com


Hóa đơn chứng từ:
Email:ketoanastronet@gmail.com